Gebruikersmiddagen 2018

Regionale gebruikersbijeenkomsten
Na een reeks zeer gewaardeerde gebruikersdagen in het tweede halfjaar van 2017 en de eerste helft van 2018 te hebben afgesloten, kunnen wij nu de nieuwe reeks gebruikersdagen in het tweede halfjaar van 2018 aankondigen. Hieronder treft u de planning voor de tweede helft van 2018 aan.

Na onze ervaring van voorgaande jaren, waarin de gebruikersdagen uitermate populair zijn geweest, hopen wij, maar rekenen wij inmiddels ook, op een grote opkomst. Uw deelname brengt u namelijk een onmiddellijk praktisch nut: in de workshops leert u meer over het gebruik van ParnasSys en ziet u toepassingen die ook voor uw school van belang kunnen zijn. In feite een extra training die u helemaal niets kost! Laat deze kans dus niet aan u voorbijgaan!

Planning
De gebruikersmiddagen worden gehouden op

  • 10 oktober 2018 van 14:30 tot 17.15 uur in Vleuten
  • 12 december 2018 van 13.30 tot 16.45 uur in Hendrik-Ido-Ambacht

Programma en workshops
Het programma start met een kort plenair gedeelte waarin de gebruikersvereniging Delphi aan bod komt en een nieuwsbulletin wordt gegeven, waarin alle actuele zaken aan bod komen en u als ParnasSys gebruiker weer helemaal op de hoogte bent van alles wat speelt op onderwijsgebied en ParnasSys. 

Daarna vinden twee parallelle workshoprondes plaats voor beginnende en gevorderde ParnasSys gebruikers. Bij uw aanmelding voor een gebruikersmiddag via de website van Delphi kunt u aangeven in welke twee workshops u geïnteresseerd bent. Welke workshops op een gebruikersmiddag worden gehouden is afhankelijk van de keuze van de deelnemers. Het aantal verschillende workshops dat op een gebruikersmiddag wordt gehouden is afhankelijk van het aantal deelnemers. U kunt hierbij kiezen uit onderstaande workshops:

1. Administratie: Deze workshop is speciaal voor de gebruikers die op de administratie / backoffice werkzaam zijn. U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en krijgt tips en trucs die vooral voor de administratie van toepassing zijn. Er wordt onder andere aandacht besteed aan OSO en aan de uitwisseling met BRON.

2. AVG en ParnasSys: De nieuwe privacy wetgeving is sinds kort van kracht. Wat betekent dit nu precies voor uw school en wat doet ParnasSys om u hierin te faciliteren?

3. Digitaal rapport: Wat, waarom, opzet, aanmaken, invullen en presentatie van een digitaal rapport.

4. Groepskaart, de cockpit voor groeps- en leerlingoverzicht (HGW en 1-zorgroute): in deze workshop gaan we dieper in op de groepskaart. Wat kunt u er mee, hoe krijgt u deze zoals u hem wilt hebben, wat is de toegevoegde waarde, hoe zet u deze in in het kader van HGW en 1-zorgroute? Naast informatie van de workshopleider is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe u op de school de groepskaart gebruikt;

5. Leerlijnen:
5a. Leerlijnen Jonge Kind: Voor een leerkracht (of pedagogisch medewerker) is het zinvol om een hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te kunnen brengen en het onderwijs te plannen. In de module leerlijnen is daarom een pakket leerlijnen voor het jonge kind (0-7 jaar) beschikbaar, ontwikkeld door Driestar educatief. Deze leerlijnen zijn speciaal voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling voor het onderwijs aan het jonge Kind. Door deze leerlijnen te gebruiken naast ZIEN! kan de school de brede ontwikkeling van leerlingen volgen én het onderwijsaanbod plannen. Ervaar wat de mogelijkheden zijn om planmatig en doelgericht te werken, op een manier die bij kleuters past. Ontdek hoe je zicht krijgt en houdt op de ontwikkeling van kinderen en hoe je met ouders en collega’s goede gesprekken kunt voeren over wat een kind of groep nodig heeft. Voor meer informatie zie https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/ontwikkelings-en-leerlijnen-0-7-jaar .

5b. Leerlijn Hoogbegaafdheid: Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met de SLO het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys. Het is een concentrisch opgebouwde leerlijn rondom de ontwikkeling van de denkvaardigheden: creatief, analytisch en kritisch denken. Daarnaast wordt er gewerkt aan vaardigheden: motivatie, zelfinzicht en zelfsturing, communiceren, ICT-vaardigheden, samen leren en denken over denken. Dus alleen talent of alleen cognitie is niet genoeg; het gaat om vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij van de 21e eeuw de weg te vinden. Brede ontwikkeling dus! Maak kennis met de mogelijkheden die het werken met deze leerlijn en de daarbij ontwikkelde handelingssuggesties biedt. Meer informatie vind je op https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid

6. Ontwikkelingsperspectief: Het ontwikkelingsperspectief is voor ib’ers en leerkrachten nooit eenvoudig geweest, maar nu we allemaal te maken hebben met Passend Onderwijs wordt het nog ingewikkelder. Hoe kunnen we het zo eenvoudig mogelijk houden? En hoe kan de nieuwe functionaliteit binnen ParnasSys hier bij helpen? 
Als je weet hoe je het OP in kunt zetten, heeft het iets moois. Het helpt namelijk bij de vraag: waar ontwikkelt dit kind zich naartoe? We merken nu echter dat er veel vragen zijn rondom het ontwikkelingsperspectief (OP). Wanneer stel ik een OP op? Wanneer moet het? En wanneer hoeft het niet? Maar mag het wel, b.v. voor eigen gebruik? Wat zegt de wet? Wat zegt de Inspectie? Moeten we alleen een OP opstellen voor de didactische/cognitieve kant, of ook voor gedrag? En hoe gaan we om met het groeidocument (o.i.d.) van het Samenwerkingsverband? In deze workshop proberen we enige orde te scheppen in deze materie;

7. Opbrengstgericht werken (trendanalyses): de kwaliteit van de resultaten op leerling-, groeps- en op schoolniveau bekijken, trendanalyses maken en interpreteren;  

8. Ouderportaal: beleid omtrent het ouderportaal: welke keuzes maak je? Wat zijn de gevolgen als ouders handelingsplannen en notities kunnen zien?

9. Sociale Veiligheid en ZIEN!: Het monitoren van sociale veiligheid is vanaf 1 augustus 2015 verplicht. Met de leerlingvragenlijst ‘ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat’ in combinatie met de nieuwe aanvullende vragenlijst ‘ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving’, kan de sociale veiligheid gemonitord worden. Wat nog belangrijker is, is hoe je de informatie interpreteert en hoe je preventief kunt werken aan groepsvorming en een sociaal en pedagogisch veilig klimaat. Daar gaan we op in in deze workshop. Voor meer informatie zie https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/zien-en-monitoring-van-sociale-veiligheid.

10. Ultimview: middels interactieve dashboards brengt Ultimview op heldere, overzichtelijke wijze de kwaliteit van het onderwijs in beeld. Tijdens deze workshop wordt u rondgeleid in dit onderdeel van ParnasSys. Welke functionaliteiten kent Ultimview? Welke informatie kunt u vinden op de verschillende dashboards? Hoe leest en interpreteert u de grafieken en tabellen? Hoe maakt u uw eigen dashboard met Multiview? Deze workshop is geschikt voor iedereen die toegang heeft tot de module, zowel op school- als op bovenschools niveau.

11. ZIEN!: expertsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling dat op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties geeft en daarmee het gehele proces van signaleren tot handelen ondersteunt. Dit betreft een introductie op ZIEN! is daarmee niet zinvol voor ervaren gebruikers van ZIEN!. 

De definitieve agenda (met de locatiegegevens van de gebruikersmiddag) ontvangt u één á twee weken voor de gebruikersdag.

Kosten
Voor Delphi leden is deelname gratis voor maximaal 2 personen per lid per jaar. Per persoon extra wordt € 50,- in rekening gebracht. Niet-leden betalen € 50,- per persoon.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor de gebruikersmiddagen.