Ledeninformatie en ALV

ALV en opheffing van de vereniging:

Op 12 november 2018 heeft er een buitengewone ALV plaatsgevonden.

Het bestuur heeft de Algemene ledenvergadering gevraagd in te stemmen met het voorgenomen besluit om Delphi als onafhankelijke gebruikersvereniging van ParnasSys met ingang van 1 januari 2019 te ontbinden. De ledenvergadering is akkoord gaan met dit besluit. In het kort betekent dit:

  • De activiteiten van Delphi stoppen per 31 december 2018 / 1 januari 2019;
  • Vanaf 12 november 2018 is de Gebruikersvereniging Delphi formeel in staat van liquidatie;
  • Liquidatie van de vereniging geschiedt door het bestuur. Het bestuur is dan ook vereffenaar.
  • De gemeente Westerwolde, waar bestuurslid Leo Faber werkzaam is, is door de ALV aangesteld als bewaarder van de documenten;
  • Het opheffen van de vereniging vindt plaats door middel van ontbinding en vereffening.

De vereffening bestaat uit een aantal acties. Zo zullen alle lopende zaken worden afgehandeld, worden eventuele schulden voldaan en legt de vereffenaar, indien sprake van een overschot, rekening en verantwoording af van de vereffening. Het batig saldo vervalt aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. De ALV is ermee akkoord gegaan dat dit zal gebeuren door ParnasSys scholing aan de leden aan te bieden, gezien het ondoenlijk is om aan alle leden zeer geringe bedragen uit te betalen. Verder stelt de vereffenaar een plan van verdeling op. Ook de afhandeling via de Kamer van Koophandel verloopt via de vereffenaar. De vereffening eindigt wanneer er geen baten meer bekend zijn. Naar verwachting zal de vereniging Delphi in de loop van 2019 defintief opgeheven zijn.

Het bestuur betreurt het einde van de vereniging Delphi en dankt alle leden voor het vertrouwen dat zij hebben gegeven. In de afgelopen 10 jaar zijn er veel hoogtepunten geweest, hebben we veel mooie dingen ingebouwd zien worden in ParnasSys en hebben wij als Delphi vele leden blij mogen maken met gratis deelname aan gebruikersmiddagen.

Alle leden ontvangen nog informatie over de opheffing en ook de jaarrekening 2018 zal nog aan de leden ter beschikking worden gesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Delphi via info@verenigingdelphi.nl.